Saturday, October 3, 2015

صدایم را به یادآر گر آواز غمگینی به پا شد


صدایم را به یادآر گر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هر چه ام با تو زیباترم
بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده ام من به شعر تنت
میخوانمت خط به خط مو به مو
بی تو بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد
بــــــــــــــــی تـــــــــــــــــو
بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد ...

No comments:

Post a Comment